informacje prawne

Ogólne warunki sprzedaży

i świadczenia usług przez Redos Trailers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Redos Pojazdy Użytkowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Definicje.

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej ”OWS”) posiadają następujące znaczenie:

1.1 „REDOS Trailers” – REDOS Trailers Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 31, 64-300 Nowy Tomyśl, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000419217, NIP: 7881994109, Regon: 302097419.

1.2 „REDOS Pojazdy Użytkowe” – REDOS Pojazdy Użytkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 31, 64-300 Nowy Tomyśl, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000147083, NIP: 7881659658, Regon: 634427271.

1.3 “REDOS” – spółki REDOS Trailers i REDOS Pojazdy Użytkowe, łącznie oraz każdą ze spółek oddzielnie.

1.4 „Klient” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

1.5 „Strony” – REDOS oraz Klient.

1.6 „Towar” – jakiekolwiek rzeczy znajdujące się w ofercie handlowej REDOS, w tym w szczególności pojazdy, zabudowy pojazdów dostawczych i ciężarowych, przyczepy, części zamienne, urządzenia i akcesoria itp.

1.7 „Umowa” – jakakolwiek umowa zawarta pomiędzy REDOS a Klientem, w tym w szczególności umowa sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie handlowej REDOS , jak również umowa dotycząca świadczenia Usług.

1.8 „Usługi” – naprawa, przegląd, jak również wszelkie inne usługi świadczone przez REDOS.

1.9 „Zamówienie” – zamówienie złożone przez Klienta REDOS dotyczące sprzedaży Towarów bądź świadczenia Usług.

1.10 „Potwierdzenie Zamówienia” – potwierdzenie przez REDOS Zamówienia złożonego przez Klienta.

2. Zastosowanie OWS.

2.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług przez REDOS stanowią integralną część wszelkich Umów zawieranych pomiędzy REDOS a Klientem. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług podane są do wiadomości i akceptacji Klienta najpóźniej przy składaniu przez Klienta Zamówienia.

2.2 Złożenie Zamówienia w REDOS przez Klienta jest traktowane, jako akceptacja niniejszych OWS przez Klienta. Wyłączenie stosowania niektórych lub wszystkich postanowień OWS możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy REDOS i Klient uzgodnią to wyraźnie na piśmie.

2.3 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS zostanie, w całości lub w części, uznane za niewykonalne, bezskuteczne lub nieważne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS. W odniesieniu do postanowień uznanych za niewykonalne, bezskuteczne lub nieważne, Strony będą negocjować w dobrej wierze zastąpienie postanowień niewykonalnych, bezskutecznych lub nieważnych takimi postanowieniami, które najpełniej odzwierciedlać będą pierwotną wolę i zamiary Stron.

3. Oferty i zawarcie Umowy.

3.1 Wszelkie informacje i dane zawarte w cennikach i innych materiałach REDOS mają charakter wyłącznie informacyjny. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje (w tym ustne propozycje) skierowane do ogółu lub do poszczególnych Klientów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie propozycją złożenia przez Klienta Zamówienia. Wszelkie ceny podane w ogłoszeniach, reklamach, cennikach, katalogach i innych materiałach REDOS mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie.

3.2 Jakakolwiek Umowa z Klientem (w tym w szczególności, na podstawie złożonego Zamówienia) jest wiążąca dla REDOS wyłącznie w przypadku jej pisemnej akceptacji przez REDOS, wydania zamówionych przez Klienta Towarów lub przystąpienia do wykonania zamówionej przez Klienta Usługi. W przypadku przyjęcia przez REDOS Zamówienia z zastrzeżeniami, Klient związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie uwag przez Klienta uważa się za złożenie nowego Zamówienia.

3.3. Projekty i dokumenty w szczególności takie jak rysunki i opisy techniczne wytworzone bądź udostępnione Klientowi w związku z realizacją Zamówienia są własnością REDOS i nie mogą bez zgody REDOS być w całości lub części zbyte, kopiowane lub przekazywane osobom trzecim.

4. Realizacja Umowy i odstąpienie od Umowy.

4.1 REDOS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w przedmiocie Umowy również po potwierdzeniu Zamówienia, jeżeli zostały one przedstawione Klientowi i przez niego zaakceptowane.

4.2 W przypadku, gdy dla celów realizacji Umowy Klient udostępnia pojazd, podzespoły lub inne materiały muszą nadawać się one do realizacji Umowy. W przypadku, gdy Klient dostarczy pojazd, podzespoły lub inne materiały niezdatne do realizacji Umowy lub po terminie ich dostarczenia, określonym w Zamówieniu lub Potwierdzeniu Zamówienia, ponosi on całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego tytułu. REDOS zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu, z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu REDOS będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

4.3 W przypadku niedostępności Towarów bądź Usług, których dotyczy Zamówienie, REDOS nie Potwierdzi Zamówienia.

4.4 REDOS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy po zawarciu Umowy uzyska informacje o okolicznościach uzasadniających wątpliwości, co do wypłacalności Klienta i jego zdolności do regulowania zobowiązań, a zwłaszcza, gdy wystąpi którakolwiek z opisanych w niniejszym paragrafie sytuacji: a) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Klienta b) Klient utracił całość lub znaczną część swojego majątku c) Klient dokonał zbycia całości lub części swojego przedsiębiorstwa d) została podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Klienta e) Klient odmówił przedstawienia gwarancji lub zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy będzie przysługiwać REDOS w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających wątpliwości, co do wypłacalności Klienta i jego zdolności do regulowania zobowiązań.

5. Czas realizacji Umowy.

5.1 Czas realizacji Umowy określony jest w Potwierdzeniu Zamówienia i rozpoczyna się z momentem dokonania przez Klienta wpłaty zadatku lub jeżeli Strony tak postanowią po dokonaniu przyrzeczenia finansowania. Czas realizacji ulega odpowiednio wydłużeniu, jeżeli Klient dokonuje zmian i/lub uzupełnień w Zamówieniu; opóźnia się z dostarczeniem elementów niezbędnych do wykonania Umowy, opóźnia się z akceptacją grafiki reklamowej, bądź innych szczegółów, będących częścią składową Zamówienia.

5.2 Podany przez REDOS termin wykonania Umowy ma charakter orientacyjny, chyba, że Strony uzgodniły inaczej na piśmie. W przypadku, gdy podany orientacyjny termin zostanie przekroczony lub istnieje prawdopodobieństwo jego przekroczenia, REDOS poinformuje o tym Klienta.

5.3 W przypadku zwłoki w realizacji o czas dłuższy niż trzy tygodnie Klientowi przysługuje prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania Umowy. Termin ustalany jest w porozumieniu z REDOS, z uwzględnieniem powodu zwłoki i możliwość rozpoczęcia dalszych prac. W przypadku nie dotrzymania przez REDOS dodatkowego terminu Klientowi przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe z tytułu zwłoki REDOS, w odpowiadające wysokości poniesionej szkody nie więcej jednak niż5 % wartości Umowy netto. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z uprawnienia do odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni od upływu dodatkowego terminu realizacji Umowy, w takim przypadku odszkodowanie nie przysługuje. W przypadku, gdy REDOS spełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy częściowo, REDOS ma prawo do żądania zapłaty wynagrodzenia za część świadczenia.

5.4 Odszkodowanie z tytułu utraconych przez Klienta zleceń należne jest tylko wówczas, gdy Klient w momencie składania Zamówienia powiadomi REDOS o tym, że przedmiot Umowy realizowany jest pod udzielone zlecenia oraz o terminie realizacji tych zleceń. Jakakolwiek odpowiedzialność REDOS jest wykluczona, jeśli szkoda nastąpiłaby również w przypadku punktualnej dostawy.

5.5 Wszelkie działania siły wyższej zwalniają REDOS całkowicie z obowiązku wykonania Dostawy lub Usługi, w okresie ich trwania; jak również wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność REDOS z tytułu niewykonania, nieterminowego lub nienależytego wykonania Umowy. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się w szczególności: a) burze, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi lub inne kataklizmy, b) wojny, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, c) działania rządu lub jakichkolwiek władz/organów lub agencji rządowych, samorządowych lub innych o podobnym charakterze, d) strajki, spory pracownicze lub wstrzymanie prac, okupację przedsiębiorstwa, sabotaż, zakłócenia lub przerwy w pracy przedsiębiorstwa REDOS e) zakłócenia w dostawie energii elektrycznej, wody lub gazu.

6. Zlecanie i rozliczanie Usług.

6.1. Wszystkie ceny za Towary rozumiane są, jako cena netto i loco Nowy Tomyśl, chyba, że Strony ustaliły pisemnie inaczej.

6.2 Wynagrodzenie za Usługi świadczone przez REDOS jest kalkulowane w oparciu o wycenę zaakceptowaną przez Klienta. W przypadku stwierdzenia przez REDOS, iż kwota wynagrodzenia uzgodniona z Klientem winna ulec zmianie (np. ze względu na zmianę zakresu koniecznych usług) REDOS niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, celem uzyskania jego akceptacji. Klient natomiast zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania REDOS czy akceptuje on zmianę warunków wynagrodzenia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zmianę wynagrodzenia, każda ze Stron może od Umowy odstąpić. Uprawnienie do odstąpienia można wykonać w ciągu 30 dni od poinformowania Klienta o zmianie kwoty wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy REDOS zachowuje prawo do wynagrodzenia za wykonane już czynności i prace oraz zamontowane części i akcesoria.

6.3. Części i/lub materiały zastąpione lub pozostałe po wykonaniu Umowy stają się własnością REDOS, chyba, że Strony pisemnie postanowią inaczej. W przypadku uzgodnienia, że części i materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym pozostają własnością Klienta, Klient jest zobowiązany, bezpośrednio podczas odbioru Towaru, którego dotyczyło wykonanie Umowy, te części i materiały odebrać. Punkt ten nie ma zastosowania do części i podzespołów, wymienionych w ramach roszczeń gwarancyjnych, które to mogą zostać wydane Klientowi wyłącznie po rozpatrzeniu i załatwieniu roszczeń gwarancyjnych. Usługi wykonywane przez REDOS w ramach przeglądów, napraw lub innych czynności gwarancyjnych, wykonywane są w okresach gwarancji i na zasadach określonych w gwarancji producenta.

6.4 Miejscem wykonania Usługi jest zakład produkcyjny REDOS, chyba, że Strony ustaliły pisemnie inaczej. Dopuszcza się dostawy i usługi częściowe.

7. Odbiór Towaru.

7.1 Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego Towaru, w tym również Towaru, którego dotyczyła Usługa, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania przez REDOS informacji o gotowości wydania Towaru, chyba, że Strony uzgodniły inny termin odbioru Towaru. W przypadku, gdy Klient nie odbiera Towaru lub nie wykona swoich innych zobowiązań umożliwiających wydanie Towaru, Towar będzie przechowywany przez REDOS na koszt Klienta. Klient ponosi również w takim wypadku ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru.

7.2 W przypadku, jeżeli Klient nie dokona odbioru Towaru w terminie, REDOS zastrzega sobie prawo do zakreślenia Klientowi dodatkowego terminu. W przypadku nie odebrania towaru przez Klienta mimo upływu terminu dodatkowego, REDOS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od upływu dodatkowego terminu na odbiór Towaru, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości Umowy netto. Jeżeli szkoda poniesiona przez REDOS z powodu nieodebrania Towaru w terminie przewyższa karę umowną przewidzianą w zdaniu poprzednim, REDOS jest uprawnione do żądania odszkodowania w pełniej wysokości.

7.3 W przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia po zawarciu Umowy, REDOS przysługuje prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości Umowy netto. Jeżeli szkoda poniesiona przez REDOS z powodu anulowania przez Klienta Zamówienia przewyższa karę umowną przewidzianą w zdaniu poprzednim, REDOS jest uprawnione do żądania odszkodowania w pełniej wysokości.

8. Zapłata.

8.1 Towar wydawany jest Klientowi po wcześniejszej pełnej zapłacie, chyba, że Strony postanowią inaczej. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku REDOS.

8.2 W przypadku, gdy Strony uzgodniły na piśmie odroczony termin płatności, Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty w tym terminie. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku REDOS. W wypadku opóźnienia w zapłacie Klient jest zobowiązany zapłacić REDOS odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Płatności dokonane przez Klienta służą zawsze zaspokojeniu w pierwszej kolejności wszystkich należnych odsetek i kosztów, a w dalszej kolejności zapłacie zaległych faktur najdłużej oczekujących. Kolejność ta obowiązuje również w przypadku, gdy Klient zadeklaruje zapłatę związaną z późniejszą fakturą.

8.3 Jeżeli ustalono płatność w ratach, a Klient spóźnia się z płatnością dwóch kolejnych rat w całości lub części, to pozostała kwota należności staje się wymagalna natychmiast.

8.4 Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek jednostronnych potrąceń tytułem rozliczenia wzajemnych zobowiązań, co nie wyklucza dokonywania potrąceń umownych.

9. Zastrzeżenie prawa własności i prawo zastawu.

9.1 Prawo własności Towaru przechodzi na Klienta, pod warunkiem całkowitej zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży oraz wszelkich innych należności przysługujących REDOS na podstawie Umowy. Do momentu dokonania całkowitej zapłaty przez Klienta należnych kwot, REDOS zastrzega sobie prawo własności dostarczonych lub zamontowanych przedmiotów.

9.2 W przypadku dokonanego przetworzenia, zmieszania lub połączenia towarów zastrzeżonych z innymi, nienależącymi do REDOS Towarami, REDOS nabywa prawo współwłasności do nowopowstałego Towaru, w stosunku wartości Towaru wniesionego przez REDOS do całej wartości Towaru przetworzonego. Nowopowstały w ten sposób towar nadal stanowi Towar zastrzeżony.

9.3 Tytułem zabezpieczenia płatności należnych REDOS Klient przyznaje REDOS prawo zastawu na wszystkich przedmiotach, w których posiadanie wejdzie REDOS w ramach wykonywania Umowy.

9.4 Dokonanie przez Klienta cesji jakichkolwiek praw wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody REDOS.

10. Gwarancja.

10.1 Udzielenie i zasady gwarancji reguluje odrębny dokument wydany w formie książki gwarancyjnej, której warunki określa szczegółowo książka gwarancyjna. Strony wyłączają odpowiedzialność REDOS z tytułu rękojmi.

10.2 Roszczenia gwarancyjne dotyczące podwozi lub ciągników objętych gwarancją producenta będą rozpatrywane na warunkach gwarancji określonych przez danego producenta.

11. Odpowiedzialność.

11.1 REDOS ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy z Klientem. Odpowiedzialność REDOS wynikająca z Umowy jest ograniczona do wartości netto Towaru lub Usługi wykazanej na fakturze, chyba, że szkoda Klienta wynikła z winy umyślnej REDOS. REDOS nie ponosi w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody będące wynikiem dokonania naprawy lub zmiany w Towarach przez Klienta lub osoby trzecie oraz za szkody spowodowane przekazaniem przez Klienta błędnych informacji lub dostarczeniem przez Klienta nieodpowiednich bądź wadliwych materiałów.

11.2 W przypadku wykonywania usługi REDOS nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub utratę rzeczy Klienta i/lub osób trzecich, pozostawionych w Towarze.

12. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe.

12.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS stosuje się prawo polskie.

12.2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy oraz OWS jest sąd rzeczowo właściwy w Poznaniu.

13. Zmiany OWS.

REDOS zastrzega sobie prawo do zmiany OWS. Każdorazowo zmienione OWS, REDOS umieści na stronie internetowej.

Nowy Tomyśl, ver. 1.2016

System dokowania wózka widłowego

Podczas rozładunków w różnych punktach w Polsce i Europie borykasz się z problemem dostępu do specjalistycznego sprzętu? Miej własny wózek widłowy zawsze ze sobą, eliminuj wszystkie zbędne opóźnienia i przeszkody. Specjalnie przygotowana konstrukcja ramy zabudowy umożliwia podwieszenie wózka za pojazdem.

Nasze autorskie rozwiązanie cechuje się ponadprzeciętnie szybkim czasem operacji dokowania wózka za pojazdem.

Pojazdy "od ręki"

Nie chcesz czekać? Kup pojazd gotowy do jazdy już teraz.

Serwis MAN Truck

Autoryzowana stacja serwisowa Man Truck Polska

Stacja kontroli pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdó Redos

O firmie

Sprawdź kim jesteśmy i co możemy dla Ciebie zrobić.

Skontaktuj się z nami

Pamiętaj, że zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z jednym z naszych handlowców.

Handlowiec

Waldemar Dzięsław

+48 798 689 696

waldemar.dzieslaw@redos.pl

Handlowiec

Maciej Dolecki

+48 600 354 217

maciej.dolecki@redos.pl

Handlowiec

Paweł Plura

+48 604 839 176

pawel.plura@redos.pl

Handlowiec

Mikołaj Troszczyński

+48 508 005 127

mikolaj.troszczynski@redos.pl

Handlowiec

Łukasz Serwa

+ 48 608 884 579

lukasz.serwa@redos.pl

System mocowania wózka widłowego

Podczas rozładunków w różnych punktach w Polsce i Europie borykasz się z problemem dostępu do specjalistycznego sprzętu? Miej własny wózek widłowy zawsze ze sobą, eliminuj wszystkie zbędne opóźnienia i przeszkody. Specjalnie przygotowana konstrukcja ramy zabudowy umożliwia podwieszenie wózka za pojazdem.

Nasze autorskie rozwiązanie cechuje się ponadprzeciętnie szybkim czasem operacji dokowania wózka za pojazdem.

Formularz rejestracji

Zapiszcie mnie do Newslettera

Od momentu zapisania będziesz otrzymywać cykline informacje mailowe dotyczące naszej oferty.